על סדר היום

בלעדי: הכנסת "עשתה פדיחה" ותיאלץ לחוקק מחדש את חוק הארכת הקלון

מזרחי

תקלה נדירה בהליכי החקיקה בכנסת, הביאה לכך שחוק שאושר כביכול בשבוע שעבר בקריאה שנייה ושלישית לא ייכנס לספר החוקים – אלא ייאלץ לעבור את כל הליכי החקיקה מחדש, החל מקריאה טרומית, כל הדיונים הנדרשים בוועדת החוקה והצבעות מחדש בשלוש קריאות במליאת הכנסת. מדובר בתיקון לחוק יסוד: הממשלה, המבקש להאריך את תקופת הקלון לנבחרי ציבור המורשעים בעבירות שחיתות מ-7 ל-14 שנה. לבלוג "ידיעה שיפוטית" נודע כי התקלה החקיקתית הנדירה נבעה מכך שאנשי הייעוץ המשפטי לכנסת לא העמידו את חברי הכנסת על הצורך להעביר את התיקון לחוק ברוב של 61 ח"כים בשלוש הקריאות במליאה. לפיכך הליכי החקיקה שנעשו אינם נחשבים כמעשה חקיקה, ובכוונת יוזמי החוק להעבירו שוב את כל הליכי החקיקה באופן מזורז, עם פתיחת מושב החורף של הכנסת.

את הצעת החוק להארכת תקופת הקלון יזם ח"כ משה מזרחי (העבודה), בתמיכתם של הח"כים עמר בר-לב, תמר זנדברג, איציק שמולי, דוד צור, איתן כבל ומיקי רוזנטל. מזרחי יזם למעשה שתי הצעות חוק מקבילות, המבקשות להסיר את מגבלת 7 השנים שבהן מנועים מי שהורשעו בעבירות שיש עמן קלון, לכהן כנבחרי ציבור. על פי ההצעות המקוריות, האחת מהווה תיקון לחוק יסוד: הממשלה, והאחרת לחוק יסוד: הכנסת, מי שהורשעו בעבירות שכאלה לא יוכלו לכהן לצמיתות לא כשרים בממשלה ולא כחברי כנסת.

קלון מחמיר

ועדת השרים לחקיקה, בראשות שרת המשפטים ציפי לבני, דנה בשתי הצעות החוק בדצמבר 2013. בעוד שאת ההצעה להאריך לצמיתות את תקופת הקלון לח"כים, כך שמי שהורשע בעבירת קלון לא יוכל לעולם לשוב ולכהן כחבר כנסת, ועדת השרים החליטה לדחות – את ההצעה בנוגע לממשלה היא דווקא קיבלה, אם כי בשינויים מסוימים. הצעת החוק המקורית של ח"כ מזרחי דיברה על הארכת תקופת הקלון לצמיתות, אך ועדת השרים החליטה לתמוך בה, רק אם תקופת הקלון תוגבל ל-14 שנה.

חשוב להדגיש: לא מדובר על הארכת תקופת הקלון באופן פשטני מ-7 ל-14 שנה, אלא למעשה יצירת מדרג של שתי קביעות קלון, או אם תרצו "קלון" ו"קלון מחמיר". פירוש הדבר שמי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, ללא תנאים נוספים, יהיה מנוע למשך 7 שנים מתום ריצוי העונש (או מיום גזר הדין, לפיה המאוחר) לכהן כשר, סגן שר או ראש ממשלה. לעומת זאת, מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, בתוספת תנאים נוספים מצטברים, יהיה מנוע ממינוי מיניסטריאלי למשך 14 שנה. התנאים הנוספים הם – כי העבירה נעברה בזמן שכיהן כחבר כנסת, שר או סגן-שר בממשלה; וכי העונש שהוטל עליו הוא מאסר בפועל לתקופה של יותר משישה חודשים, דהיינו יותר מעבודות שירות.

שינוי נוסף שעשתה ועדת השרים לחקיקה בהצעת החוק שבה תמכה, היא בנושא תחולתו של החוק. בעוד שח"כ מזרחי ביקש בהצעתו המקורית כי ההצעה תחול גם רקטואקטיבית, כלומר גם על מי שהורשעו בעבר בעבירות שיש עמן קלון, כך שאלה לא יוכלו לעולם לשוב ולהתמנות לממשלה, הוחלט כי תחולת החוק תהיה "אקטיבית". פירוש הדבר – מי שטרם הורשע בפסק דין סופי או מי שמצוי בתוך "תקופת הקלון" (על-פי החקיקה הנוכחית, 7 שנים) ועומד בתנאים שהוגדרו בחוק, החוק יחול עליו ותקופת הקלון תוארך ל-14 שנה, ואולם מי שכבר סיים את תקופת הקלון שלו – ח"כ אריה דרעי, למשל – החוק החדש לא יחול עליו. חשיבות נוספת של הצעת החוק, היא בכך שהיא מפזרת את הערפל מעל מעמדם של סגן-שר וראש ממשלה בהקשר לקביעת קלון, ומשווה את מעמדם בהקשר זה למעמדו של שר.

שכחו לשים לב

בשבוע שעבר סיימה הכנסת את מושב הקיץ שלה, וכמקובל בבית המחוקקים, הימים האחרונים הוקדשו לסיום הטיפול במבול הצעות חוק שנדונו לאורך החודשים האחרונים. שורה של חוקים נדונו במליאת הכנסת במסגרת הקריאה השנייה והשלישית, חלקם אושרו וחלקם נדחו. גם הצעת החוק של ח"כ מזרחי, שזכתה בינתיים לכותרת "חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3) (כשירות לכהונה של חבר הממשלה או סגן שר שהורשע בעבירה שיש עמה קלון)" הובאה לדיון במליאת הכנסת ביום שלישי האחרון, לאחר שאושרה בקריאה ראשונה כשבועיים קודם לכן.

קשה לומר שהצעת החוק לא זכתה לתשומת ליבם של המשפטנים בכנסת ובממשלה. בחודש מאי השנה חיברה היועצת המשפטית לוועדת החוקה, עו"ד סיגל קוגוט, מסמך הכנה לקראת דיון בהצעת החוק בוועדה, כהכנה לקריאה ראשונה. המסמך מתייחס, למשל, לשאלת התחולה הרטרואקטיבית של החוק, וכן לפגיעה העקיפה הטמונה בו ל"יכולות של הציבור לקבוע את הרכב הממשלה". בעניין זה מציינת קוגוט כי "משמעות התיקון היא שנבחר ציבור לא יוכל להשפיע במישרין על קביעת המדיניות של הממשלה, כחבר בה, גם אם חלפו שנים לא מעטות והוא קיבל תמיכה רחבה מהציבור, אם הורשע בעבירה כאמור בהצעה". קוגוט גם חשבה שהרף שנקבע בהצעת החוק, של מאסר של יותר משישה חודשים בפועל, כמצדיק "קלון מחמיר" עשוי להיות נמוך מדי, והציעה לשקול קביעת נקודת איזון של מאסר ארוך יותר.

לאור השינויים שערכה ועדת החוקה בהצעת החוק, היה צורך להחזירה לוועדת השרים לחקיקה לשם אישור מחדש, וזו שבה ואישרה אותה בחודש יוני השנה. בתחילת יולי שוב התקיים דיון בוועדת החוקה, ובו אמרה היועצת המשפטית, בהתייחס לשאלת הרטרואקטיביות, כי "הצעת החוק לא תחול על מי שהורשע לפי החוק הנוכחי, וכבר חלפו שבע שנים מיום סיום ריצוי עונשו, מפני שהוא כבר חזר להיות כשיר לכהונה. לעומת זאת, מי שהורשע בעבר וטרם יחלפו שבע שנים מיום סיום ריצוי עונשו ביום חקיקת החוק באופן סופי, תקופת הצינון שלו תוארך משבע שנים כיום, למשך 14 שנה".

ההצעה קודמה בזריזות, ובמהלך חודש יולי אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, הוחזרה לוועדת החוקה לדיון ואישור מחדש, ביום שלישי בשבוע שעבר, סמוך לשעה 22:15 בערב, אושרה כאמור בקריאה שנייה ושלישית במליאה, וכל זה פרק זמן של בתוך שבועיים. רק לדבר אחד שכחו לשים לב: להוראות סעיף 44(א) לחוק יסוד: הממשלה. על-פי סעיף זה, הקרוי "יציבות החוק", "אין לשנות חוק יסוד זה אלא ברוב חברי הכנסת; הרוב הדרוש לפי סעיף קטן זה יהא דרוש להחלטות מליאת הכנסת בקריאה הראשונה, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית". פירוש – כדי לערוך תיקונים בחוק יסוד: הממשלה, יש צורך לגייס תמיכה של 61 ח"כים בכל אחת משלוש הקריאות, ואין די ברוב פרלמנטרי רגיל. הקואליציה אמנם צריכה להיות מסוגלת לגייס 61 ח"כים – אחרת היא לא הייתה קואליציה – אך בכל זאת מדובר במאמץ שונה מאשר משחקי החקיקה הרגילים בכנסת.

מישהו עשה פדיחה

עם אישורו-כביכול של החוק במליאה בשבוע שעבר, חגג ח"כ מזרחי את הניצחון, ודוברו הוציא הודעה לכלי התקשורת. הידיעה בדבר הארכת תקופת הקלון אכן פורסמה, אם כי לא בהבלטה גדולה, בשל תשומת הלב שהוקדשה ללחימה במבצע "צוק איתן". רק ביום חמישי, יומיים לאחר ההצבעה בכנסת, התבררה התקלה. "מישהו עשה פדיחה", התבטא אחד הגורמים הקשורים להצעת החוק. מאחר שאיש לא שם לב לצורך לאשר את הצעת החוק ברוב של 61 ח"כים, וזו אושרה בשלוש הקריאות ברוב רגיל – מעשה החקיקה בטל למעשה, והחוק החדש לא יישלח לרשומות, ולא ייכנס לספר החוקים.

מזרחי מבטיח כמובן שזה לא סוף הסיפור, ומיד בתחילת מושב החורף של הכנסת בכוונתו להריץ את הצעת החוק מחדש, במליאה ובוועדה. נוכח התמיכה שלה זכתה ההצעה הן בוועדת השרים לחקיקה והן מצד הקואליציה בכנסת, הוא איננו צופה בעיה להריץ את הצעת החוק בכל הקריאות באופן מזורז, אולי אפילו בתוך יום אחד. במאמר מוסגר יש להעיר כי תיקונים לחוקי יסוד הנעשים בהליכי חקיקה מזורזים שכאלה מעוררים תמיד חשדות. חוקי היסוד, שהם מעין-חוקה, לא אמורים לעבור שינויים במירוץ חקיקתי. מזרחי גם מתכוון להעלות מחדש לוועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק התאומה, המאריכה את תקופת הקלון ל-14 שנה גם על חברי הכנסת.

מהכנסת נמסר בתגובה כי "אכן אירעה תקלה נדירה בחקיקת החוק, ומאחר שהצעת החוק לא זכתה לרוב הדרוש של 61 חברי כנסת, ההצעה לא אושרה. הודעה על כך נמסרה ליוזם החוק, ופורסמה באתר הכנסת". יצוין כי פניית הבלוג "ידיעה שיפוטית" לדובר הכנסת, יותם יקיר, נעשתה אמש (ג') בשעה 19:15, וכי הדובר השיב לפנייה בשעה 20:34. ההודעה בדבר התקלה החקיקתית הנדירה הועלתה לאתר הכנסת בשעה 20:30.

רשומה רגילה

מחשבה אחת על “בלעדי: הכנסת "עשתה פדיחה" ותיאלץ לחוקק מחדש את חוק הארכת הקלון

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.